Lover for Sør-Østerdal Slektshistorielag Sist

 Sist endret 17. februar 2016


                       

LOVER

 

for

Sør-Østerdal
Slektshistorielag

 

Stiftet 14. mars 1991.

 

Vedtatt 14. mars 1991. Endret 25. mars 1994. Endret 7. februar 1996.
Endret 19. februar 1997. Endret 10. februar 1999. Endret 12. februar
2003. Endret 11. februar 2004. Endret 14. februar 2007.
Endret 17. februar 2016. Endret 22. mars 2017.

 


§ 1   Formål

1.1     Vekke og fremme interesse for slektsgransking i de gamle Åmot og Elverum prestegjeld med sine tidligere anneks unntatt Idre og Særna. Det utgjør i dag kommunene Elverum, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot.

1.2     Danne bindeledd mellom dem som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål.

1.3     På beste måte rasjonalisere og systematisere slektshistorisk arbeid i Sør-Østerdal.

1.4               Verne kildemateriale og øke dets tilgjengelighet ved avskrift.

1.5               Arrangere medlemsmøter som annonseres i medlemsbladet.

1.6     Utgi medlemsbladet Tjukke Slekta.

1.7     Ha egen hjemmeside på Internett

1.8     Samarbeide med andre foreninger.

1.9     Laget skal være partipolitisk uavhengig.

 

§ 2   Tilslutning

2.1     Laget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie ved betalt medlemskontingent.

 

§ 3   Medlemskap og kontingent

3.1     Alle som har betalt medlemskontingent for gjeldende regnskapsår er medlem.
         

3.2     Kontingenten følger kalenderåret. Årsmøtet fastsetter størrelsen på årets medlemskontingent.

3.3     Medlemmer med postadresse utenfor Norge må belastes med den merkostnad dette medfører i forhold til postforsendelser innenlands. Merkostnader for utsending av medlemsbladet for ett år legges til medlemskontingenten.

§ 4   Organisering

4.1     Laget ledes av et styre bestående av:
     - leder
     - nestleder
     - kasserer
     - sekretær
     - styremedlem
     - to varamedlemmer

Styret konstituerer seg hvert år. På årsmøtet velges leder og varamedlemmer for ett år. Resten av styret velges for to år. To av styremedlemmene er på valg hvert år. Revisor velges for to år. Styret fungerer som valgkomite.

 

§ 5   Årsmøte

5.1     Lagets høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes hvert år innen 1. mai.

5.2     Årsmøtet innkalles av styret med minst to ukers varsel. Forslag til lovendringer og frasigelse av verv må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Andre forslag/saker kan fremmes på årsmøtet uten forutgående varsel.

5.3     Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

5.4     Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Lovendring vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte.

5.5      Årsmøtet skal:

  1. godkjenne innkalling og dagsorden
  2. behandle lagets årsmelding
  3. behandle lagets regnskap i revidert stand
  4. behandle forslag som er kommet inn
  5. fastsette medlemskontingent
  6. velge:

a. leder
  b. to styremedlemmer
c. to varamedlemmer
  d. revisor

Det sittende styret skal fremlegge årsmøtet handlingsplan og budsjett for kommende valgperiode.

 

Det nye styret oppnevner redaksjon av Tjukke Slekta og redaktør for hjemmesiden på internett.

§ 6   Ekstraordinært årsmøte

6.1     Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 10 % av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen inneholder dagsorden. Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig jf. § 5.4.

 

§ 7   Oppløsning

7.1     Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall av de frammøtte, innkalles til ekstraordinært årsmøte én måned senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av de frammøtte.

7.2     I tilfelle oppløsning skal eventuelle midler og eiendeler forvaltes av den som det årsmøtet som vedtar oppløsning, bestemmer.